FOLLOW US ON

MISTINE COSMETICS | FRIDAY | FARIS BY NARIS
   
   
         
 
 
 
1. พนักงานคลังสินค้า (ปฏิบัติงานที่ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี)    กรอกแบบฟอร์มใบสมัครงาน    
 
 
 • เพศชาย/หญิง อายุ 18 - 30 ปี
 • วุฒิ ม.3 - ปวส. ทุกสาขา
 • ทำงานล่วงเวลาได้,ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว, สามารถเริ่มงานได้ทันที
 •  
  2. เจ้าหน้าบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM) (ปฏิบัติงานที่ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี)    กรอกแบบฟอร์มใบสมัครงาน    
   
   
 • เพศชาย อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
 • สรรหา คัดเลือกผู้สมัครให้ได้ตามเวลาที่กำหนด สัมภาษณ์ผู้สมัครเบื้องต้น และจัดเก็บใบสมัคร
 • เข้าร่วมกิจกรรมนัดพบแรงงานหรือออกบูธรับสมัครงาน ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
 •  
  3. System Engineer (ปฏิบัติงานที่ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี)    กรอกแบบฟอร์มใบสมัครงาน    
   
   
 • เพศชาย อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
 • สามารถดูแลระบบ Network มีความรู้ทางด้าน Network เป็นอย่างดี
 • สามารถ Support User ได้
 •  
  4. ช่างซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (ปฏิบัติงานที่ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี)    กรอกแบบฟอร์มใบสมัครงาน    
   
   
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. สาขาไฟฟ้า หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ตรวจเช็คระบบปรับอากาศ ระบบอัดอากาศ ระบบประตูอัตโนมัติ ตรวจเช็คหม้อแปลงไฟฟ้า ปั๊มน้ำ ระบบอื่นๆ
 • วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆ
 •  
  5. วิศวกรระบบควบคุม (ปฏิบัติงานที่ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี)    กรอกแบบฟอร์มใบสมัครงาน    
   
   
 • เพศชาย อายุ 24-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า
 • ดูแลงานด้านการก่อสร้างต่างๆ ประเมินงาน วิเคราะห์ บ่งชี้คุณภาพงาน
 • วางแผนงาน ควบคุมการดำเนินงาน ปฏิบัติตามที่ผู้บังคับบัญชามมอบหมาย
 •  
  6. ผู้จัดการแผนกบริหารการจัดส่ง (ปฏิบัติงานที่ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี)    กรอกแบบฟอร์มใบสมัครงาน    
   
   
 • เพศชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ควบคุมดูแลบริหารงานประจำศูนย์ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด ควบคุมดูแลบริการงานจัดส่งสินค้าของพนักงานขับรถให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 • ควบคุมดูแลให้พนักงานอยู่ในกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท
 •  
  7. พนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้า (ปฏิบัติงานที่ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี)    กรอกแบบฟอร์มใบสมัครงาน    
   
   
 • เพศหญิง อายุ 19-30 ปี
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ตรวจสอบคุณภาพสินค้า
 • บันทึกผลการตรวจสอบด้วยคอมพิวเตอร์ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 •  
  8. พยาบาลวิชาชีพ (ปฏิบัติงานที่ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี)    กรอกแบบฟอร์มใบสมัครงาน    
   
   
 • เพศหญิง อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี
 • ให้การพยาบาลเบื้องต้น ด้านการส่งเสริม ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพ การเจ็บป่วย จ่ายยาตามอาการ ตามข้อกำหนดของพยาบาล
 • มีประสบการณ์และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ มนุษยสัมพันธ์ดี อดทน มีใจรักงานบริการ
 •  
  9. พนักงานขับรถส่งผลิตภัณฑ์ (ปฏิบัติงานที่ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี)    กรอกแบบฟอร์มใบสมัครงาน    
   
   
 • เพศชาย อายุ 22 - 37 ปี
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล หรือชนิดที่ 2 ขึ้นไป
 • ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 •  
  10. พนักงานขับรถผู้บริหาร (ปฏิบัติงานที่ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี)    กรอกแบบฟอร์มใบสมัครงาน    
   
   
 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • ขับรถประจำตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง ถ้าพักอยู่ในระแวก รังสิต ปทุมธานี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ รู้จักเส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑลเป็นอย่างดี
 •  
  11. พนักงานวิเคราะห์และพัฒนางานปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานที่ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี)    กรอกแบบฟอร์มใบสมัครงาน    
   
   
 • เพศชาย อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี
 • ตรวจสอบและวิเคราะห์ระบบงานของฝ่ายปฏิบัติการ สรุปรวบรวมข้อมูล และรายงานผลการวิเคราะห์ ติดต่อประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถวิเคราะห์ข้อมูล รวบรวมผล และจัดทำรายงานสรุปผลข้อมูลได้

 • ศูนย์กระจายสินค้าเบทเตอร์แลนด์
  ที่ตั้ง : 442 ถนนลาดหลุมแก้ว-ปทุมธานี ตำบลหน้าไม้
  อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
  โทรศัพท์ : 0-2599-0999 ต่อ 2151-2155
  โทรสาร: 0-2599-0901